| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Bullying tutoria

Page history last edited by Ana 10 years, 1 month ago

EL BULLYING I LA PEL.LÍCULA “COBARDES”

He pensat a realitzar una activitat relacionada amb una pel.lícula, ja que no hi ha cap d´aquest tipus al PAT. Aquesta la faria durant el primer trimestre de 4rt d´ESO, encara que també podria ser adecuada a 3r d´ESO. Per altra banda considero que les fitxes sobre la planificació de l´estudi i sobre les condicions ambientals i personals per a l´estudi són més importants en cursos anteriors. El tema de les característiques de l´adolescència també podria anar en cursos previs de la mateixa manera.

Les activitats proposades consten de tres parts: primer una presentació del tema de l´assetjament escolar o bullying, amb la participació dels alumnes per a veure els seus coneixements previs sobre el tema així com les seves experiències. Segon un endinsament en el tema a través d´una webquest. Després el visionat de la pel.lícula “Cobardes” de José Corbacho i finalment la resposta a preguntes sobre el film, així com el comentari i debat posterior sobre aquest.

Les adreces d´internet consultades són:

http://orienta.murciadiversidad.org/tag/acoso-escolar/

En aquesta web hi ha un treball sobre la convivència en els centres elaborat per elDepartamento de Educación, Cultura y Deporte - A.D.C.A.R.A. el 2006.

www.xtec.cat/~jcollell/

Aquesta és una web completa i interessant, que ha estat elaborada per Jordi Collell i Carme Escudé. La webquest que treballaran els alumnes a la sala d´ordinadors es pot trobar en l´apartat de materials i propostes, així com també hi ha bibliografia i altres enllaços per estudiar el tema del maltractament entre alumnes.

A continuació dic quines són les tasques de la webquest i presento les fitxes de treball que es troben a dins d´aquesta. Si no es disposa de temps, en comptes de fer la webquest, es podrien treballar les fitxes, buscant informació a internet. Després es posaria en comú el que s´ha trobat.

Tasquesde la webquest segons els seus autors: Collell i Escudé.

1. Cercareua internet informació diversa sobre el tema del bullying

2. Pensareu en vosaltres mateixosi en els vostres companys, i posareu en comú la cerca que heu fet i també les vostres pròpies experiències i els vostres coneixements sobre el tema.

3. Fareu un petit diagnòstic de la situació al vostre IES mitjançant les vostres percepcions i una enquesta que respondreu de forma anònima.

4. Reflexionareu sobre les mesures i les estratègies que podeu aplicar en el vostre centre per aturar-lo i prevenir-lo.

5. Finalment elaborareu un informeamb la documentació recollida que inclourà la definició i les conductes què constitueixen el bullying, els resultats del diagnòstic que haureu fet del vostre centre i les propostes que haureu pensat per aturar-lo i prevenir-lo.

Procès:

Activitat 1: Què es diu del bullying en altres països?

Fitxa de treball 1: Què diuen els països sobre el bullying?

Adreça web

 

 

País

 

 

Idioma

 

Resum del contingut

 

 

 

 

 

 

 

 

Si defineix el bullying, copia la definició

 

 

 

 

Si defineix els tipus de conducta, copia’ls

 

Per què la recomanaries?

 

 

 

Fitxa de treball 2: Què diuen els països sobre el bullying?

1. Digueu els països que heu trobat:

 

 

2. Quina valoració en feu?:

Si

Més aviat SI

Més aviat NO

No

Hi ha molta informació?

 

 

 

 

Si fa no fa totes les pàgines diuen el mateix?

 

 

 

 

Heu trobat informació en anglès?

 

 

 

 

Heu trobat informació en castellà?

 

 

 

 

Heu trobat informació en català?

 

 

 

 

Heu obtingut informació nova?

 

 

 

 

Ara sabeu més coses que abans?

 

 

 

 

 

3. Del que heu vist i llegit què us ha agradat més?

 

4. Del que heu vist i llegit què us ha sorprès?

 

5. Del que heu vist i llegit què heu trobat més interessant?

 

 

SEGUR QUE HEU FET UNA BONA FEINA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 2: Què en sabem del bullying?

1. Formeu els mateixos grups que en l'activitat anterior. Prepareu el vostre anglès; haureu de veure i escoltarWebisodisde la pàgina Stop Bullying Now. Si no enteneu ben bé què diuen podeu clicar sobre el quadrat del racó inferior de la dreta de la imatge (CC)i el text apareix sobreimpresionat. Si malgrat tot no enteneu què diuen no us hi amoïneu, fixeu-vos bé en les coses que passen. Al final apareixen unes preguntes, si us sembla les llegiu i les comenteu. Però no us hi entretingueu gaire que se us gira feina.

2. Desfareu els grups inicials i formareu els grups d'experts. Aquí teniu la feina:

Els 1 treballareu sobre les definicionsque han fet diversos autors sobre el bullying. Intentareu resaltar els elements i les característiques del fenomen. No us demanem que feu una definició gramaticalment correcta (ja n'hi ha), sinó que apunteu els elements que vosaltres considereu més importants per entendre què és i què no és bullying. Esmenteu al menys tres característiques.

Els 2 treballareu sobre les conductesque constitueixen el bullying. Expliqueu-vos exemples de cada una per verificar que tots enteneu de què estem parlant.

Els 3 treballareu sobre com intervenen els adults. Expliqueu-vos situacions que heu viscut personalment o els vostres companys i reflexioneu sobre com han intervingut els adults (pares, professorat, etc.) què han fet i què penseu que podien haver fet, què ha ajudat i què no ha ajudat a resoldre satisfactòriament la situació.

Els 4 treballareu sobre el rol dels alumnes en una situació de bullying. Respondreu a la pregunta: qui fa què? i comenceu a pensar: Per què passa?

Els 5treballareu sobre on passa. Penseu els llocs de l'IES on hi ha més probabilitats que passin aquestes coses (pati, aules, passadís, lavabos...) i comenceu a pensar què ho fa, a què és degut.

3. Amb la informació que heu recopilat torneu als grups inicials i poseu-la en comú. Ompliu la Fitxa de treball 3.

4. Finalment, cada grup entregarà la fitxa que ha elaborat alprofessor.

Els rols dels alumnes en una situació de bullying

 

Hi ha tres tipus de protagonistes: l’agressor, la víctima i els companys que presencien les agressions.

L’agressor: pot actuar sol, però generalment cerca el suport del grup.

La víctima: sovint es troba aïllada.

Els companys: a vegades observen sense intervenir però sovint s’afegeixen a les agressions i amplifiquen el procés. Això s’explica pel fenomen del contagi social que fomenta la participació en els actes d’intimidació, o també per la por de patir les mateixes conseqüències si es fa costat a la víctima.

Fitxa de treball 3: Què en sabem del bullying?

1. La definició que triem és aquesta:

 

 

2. Les conductes que constitueixen el bullying són:

 

 

3. El paper que juguen els adults. Què ajuda i què no ajuda?

 

 

4. El paper que juguen els companys. Què ajuda i què no ajuda?

 

 

5. On passen aquestes coses? (Feu un llistat)

 

 

6. Per què penseu que passen aquestes coses?

 

 

7. Penseu que a l’IES es fan coses per millorar la convivència? Caldria fer-ne més? Raoneu la resposta o poseu exemples.

 

 

8. Com diríeu que és l’agressor? N’hi ha només un tipus?

 

 

9. Com diríeu que és la víctima? N’hi ha només un tipus?

 

Activitat 3: El bullying, un tema a debat

El debat

Designeu un moderador que serà l'encarregat de donar la paraula per ordre i agilitzar el debat (delimitar el temps de les intervencions, facilitar que parli tothom que ho vulgui, etc.).

Designeu un secretari que prengui nota del més important que es vagi dient (*)

Cada grup farà un breu resum oral del més interessant que té anotat a la seva fitxa de treball mentrestant els altres escolten atentament i prenen nota de tot allò que els

venen ganes de dir.

Cada persona que vol intervenir aixeca la mà, el moderador pren nota i va donant la paraula per ordre. Si a mig debat a algú se li acut una idea nova que vol aportar ha d'aixecar la mà en silenci i el moderador l'afegeix al final de la llista.

Al començament cal delimitar el temps que ha de durar el debat (uns 30 minuts per exemple) i no es pot allargar més del temps previst, encara que quedin persones per parlar.

 

Activitat 4: Diagnòstic de la situació al nostre IES

En aquesta activitat fareu una recollida de dades per veure quina és la percepció que teniu com a grup de la situació al vostre IES:

1. Imprimiu un exemplar del qüestionari anònimper a cada alumne i contesteu-lo individualment. Intenteu ser sincers, només us enganyarieu a vosaltres mateixos.

2. Doneu el qüestionari al vostre professor o professora que els guardarà tots junts per valorar-los a la propera activitat.

3. Ara, tot el grup classe i utilitzant la tècnica de la Pluja d'ideesproposareu idees per generar mesures i estratègies aplicables al vostre IES per aturar les situacions de bullying i prevenir-les.

4. Haureu de fer propostes sobre les coses que es poden fer per millorar la convivència a l'IES. Tingueu en compte a tothom i penseu en:

- coses per millorar els patis

- coses que pot fer el professorat

- coses que pot fer l'alumnat

i tot allò que cregueu que és intereessant per al tema.

5. Anoteu en un full la llista de les propostes que han quedat després d'esporgar i de triar i guardeu-la per a la propera activitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QÜESTIONARI PER MILLORAR EL CONEIXEMENT SOBRE UN MATEIX I SOBRE LES RELACIONS AMB ELS ALTRES. Collell i Escudé (2003)

 

Nom de l’IES _______________________________ Població _____________________

 

1. Ets noi o noia Data ________________________

 

2. Quants anys tens? ______________

A l’IES

Sempre

Sovint

Alguna vegada

Mai

3. Estàs bé

 

 

 

 

4. Et sents sol/a

 

 

 

 

5. T'agrada anar al pati

 

 

 

 

6. Penses que algun/a dels companys/es no et vol bé

 

 

 

 

7. Penses que es treballa per millorar la convivencia

 

 

 

 

 

Durant aquest mes a l'IES:

 

Quasi sempre

Sovint

Alguna vegada

Mai

8. Has insultat o t’has burlat d’un company ?

 

 

 

 

9. Has parlat malament o has dit mentides d’un company/a ?

 

 

 

 

10. Has pres d'amagat o has trencat un objecte d’un company/a ?

 

 

 

 

11. Has pegat o has donat empentes a un company/a?

 

 

 

 

12. Has ignorat un company/a en una activitat o no li has fet cas ?

 

 

 

 

13. Has exclòs o impedit a algun company/a participar en un joc ?

 

 

 

 

Durant aquest mes a l'IES:

 

Quasi sempre

Sovint

Alguna vegada

Mai

14. T’han insultat o s’han burlat de tu ?

 

 

 

 

15. Han parlat malament o han dit mentides sobre tu ?

 

 

 

 

16. T’han pres d'amagat o t’han trencat alguna cosa ?

 

 

 

 

17. T’han pegat o t’han donat empentes ?

 

 

 

 

18. T’han ignorat en una activitat o joc o no t’han fet cas ?

 

 

 

 

19. T’han exclòs o t’han impedit de participar en algun joc ?

 

 

 

 

 

On diries que passen aquestes coses?

Sempre

Moltes vegades

Alguna vegada

Mai

20. A classe

 

 

 

 

21. Al pati

 

 

 

 

22. Als pasadizos

 

 

 

 

2. Altres llocs (a quins __________________________________ )

 

 

 

 

3

Si has patit o has vist que feien a algú alguna cosa d’aquestes, a qui ho has dit?

Sempre

Moltes vegades

Alguna vegada

Mai

24. A la mare i/o al pare

 

 

 

 

25. Als professors

 

 

 

 

26. A un company o companya

 

 

 

 

27. A d’altres (a qui ______________________ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 5: Redacció d'un informe

Ara, per grups i amb tota la informació que heu anat recollint al llarg de les activitats d'aquesta webquest, elaborareu un informe amb propostes per millorar la convivència .

Aquesta vegada fareu 5 grups:

1. Un primer grup farà la redacció de l'encapçalament de l'informe fent constar a qui s'adreça, qui l'escriu i què pretèn. Aquesta primera part inclourà la definició de bullying i les conductes a les que ens referim. També seria bo remarcar les actuacions que penseu que ja es fan per millorar la convivència en el centre.

2. Un segon grup farà el buidat de les enquestes i recollirà els resultats globals obtinguts a la classe (vegeu instruccions). Aquests resultats s'adjuntaran a l'informecom un annex.

3. Un tercer grup farà les propostes adreçades a millorar l'espai i el temps de l'esbarjo, ja que és en aquest lloc on es donen generalment amb més freqüència les situacions de bullying.

4. Un quart grup escriurà les propostes adreçades a coses que pot fer el professorat per millorar la convivència.

5. Un cinquè grup escriurà les propostes adreçades a coses que pot fer l'alumnat per millorar la convivència.

Quan ho tingueu tot fet, recolliu totes les parts que heu elaborat en un Informe i el feu arribar al cap d'estudis del vostre centre pel mitjà que considereu més adient. Li podeu fer arribar a través del vostre tutor o tutora, li entregueu directament a través d'una delegació que representi la classe, etc.

 

PREGUNTES SOBRE LA PEL.LÍCULA COBARDES

Cobardes és dirigida per José Corbacho i Juan Cruz i estrenada el 2008 a Espanya. Els seus interprets són LLuís Homar, Paz Padilla, entre d´altres.

1) Quina edat té el protagonista en Gaby?

2) Quin tipus de relació té amb Guille i la seva banda? Per què podem dir que Gaby pateix bullying o maltractament per part d´alguns dels seus companys? Quin insult li diuen?

3) Per què penses que el Guille es comporta d´aquesta manera?

4) Com actuen els altres companys en front d´aquesta situació? Per què creus que ho fan? Penses que faries el mateix o pel contrari intentaries ajudar en Gaby?

5) Per què es diu cobardes la pel.lícula?

6) De què tenen por els diferents personatges: en Gaby, el Guille i la seva mare?

7) Quin paper juguen els mòbils en la pel.lícula?

8) Té amics el Gaby? Quin paper juga la soletat?

9) Per què el Gaby no explica el seu problema als seus pares o al seu professor?

10) Quina relació té el Gaby amb els seus pares? I el Guille i els seus pares?

11) Com diries que és la relació que mantenen els pares del Guille?

12) Com soluciona el Gaby el seu problema? Com ho haguessis solucionat en el seu lloc?

13) Com interpretes el final del film? Continua essent el mateix l´assetjador? I la víctima?

Comments (1)

Jordi Panisello said

at 7:34 pm on Jun 27, 2010

Fantàstica feina!!!
Et felicito i gràcies per compartir-la!!!!!!!

You don't have permission to comment on this page.